Fase 5: Afronding & Vastlegging Afspraken


Indien partijen komen tot oplossingen die het wederzijds belang dienen kunnen zij deze vastleggen in een juridisch bindend(e) (vaststellings)overeenkomst, convenant of afsprakenlijst. De mediator ziet er op toe dat de gemaakte afspraken realistisch zijn en wijst partijen op de mogelijkheid om desgewenst financieel of juridisch advies in te winnen voordat zij de overeenkomst ondertekenen. Indien partijen wensen om een executoriale titel te verbinden aan de overeenkomst dan kan dit via een notariële akte of via bekrachtiging door de rechter. 

Indien er geen overeenstemming wordt bereikt door partijen dan bespreekt de mediator eventuele alternatieven zoals andere vormen van alternative dispute resolution of een juridische procedure. De mediation eindigt formeel met een beëindigingsbericht van de mediator naar partijen.