Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden van Lennep Mediation 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met van Lennep Mediation en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 

Artikel 1: Definities

Algemene Voorwaarden

Voorliggende algemene voorwaarden die vermeld staan op de website en tevens voor het ondertekenen van de Mediationovereenkomst aan de Opdrachtgever ter hand zijn gesteld. 

MfN

Mediatorsfederatie Nederland.

Mediationovereenkomst

De tussen van Lennep Mediation en de Opdrachtgever gesloten schriftelijke overeenkomst voor de door van Lennep Mediation te leveren diensten.

Opdracht

Alle werkzaamheden die van Lennep Mediation voor Opdrachtgever uitvoert in het kader van de mediationopdracht. Indien twee of meer partijen verzoeken om werkzaamheden te verrichten,  gelden zij beiden, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, als Opdrachtgever.

Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon/personen voor wie van Lennep Mediation zich inspant om de afgesproken Opdracht te verrichten.

SKM 

Stichting Kwaliteit Mediators.

Van Lennep Mediation

Ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder KvK nummer 81385358 en handelend onder BTW nummer NL003552689B79.

 Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, nieuwe opdracht of gewijzigde c.q. aanvullende opdracht die aan van Lennep Mediation wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de Opdracht tussen van Lennep Mediation en de Opdrachtgever.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met van Lennep Mediation, voor de uitvoering waarvan derden betrokken dienen te worden.
 3. Afwijking van de Algemene Voorwaarden dient vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk te gebeuren tussen van Lennep Mediation en de Opdrachtgever en geldt alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Mediationovereenkomst. De overige bepalingen in de Mediationovereenkomst blijven daarmee onveranderd van kracht.
 4. De Algemene Voorwaarden zullen voor of bij het sluiten van de Mediationovereenkomst aan de Opdrachtgever elektronisch ter hand worden gesteld.
 5. Op alle door van Lennep Mediation uitgevoerde mediations zijn het MfN -Reglement, de MfN-Gedragsregels en de SKM-Klachtenregeling van toepassing.
 6. Van Lennep Mediation is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend gemaakt worden op de website www.vanlennepmediation.com.

Artikel 3: Dienstverlening

 1. Van Lennep Mediation voert de Opdracht naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit.
 2. Van Lennep Mediation zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 3. Indien een goede uitvoering van de Opdracht dit verlangt, kan van Lennep Mediation – na expliciete toestemming van de Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden of derden bij de uitvoering van de mediation of andere werkzaamheden betrekken. De kosten van deze derden zullen ten laste van de Opdrachtgever worden gebracht. 

Artikel 4: Offertes 

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
 2. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties en offertes van van Lennep Mediation binden van Lennep Mediation niet.

Artikel 5: Mediationovereenkomst

 1. Door het ondertekenen van de Mediationovereenkomst wordt de mediation geacht te zijn aangevangen en worden de in de Mediationovereenkomst van toepassing verklaarde voorwaarden van kracht.
 2. De aanvaarde Opdracht leidt voor van Lennep Mediation tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatverbintenis.

Artikel 6: Informatieverstrekking

 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle relevante documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de Opdracht tijdig aan van Lennep Mediation zullen worden verstrekt. Van Lennep Mediation heeft het recht de Opdracht op te schorten tot het moment dat alle documenten voorhanden zijn.
 2. Van Lennep Mediation is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook wanneer de Opdrachtgever zich niet heeft gehouden aan zijn plicht om alle relevante gegevens tijdig te verstrekken.

Artikel 7: Duur en wijziging van de Opdracht

 1. De Opdracht wordt voor onbepaalde tijd aangegaan en geldt totdat van Lennep Mediation de Opdracht schriftelijk beëindigt.
 2. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van de aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
 3. Indien door toedoen van de Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan met betrekking tot de Opdracht, zal van Lennep Mediation in overleg met de Opdrachtgever de gewenste aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Van Lennep Mediation is gerechtigd om de extra wijzigingskosten voor de Opdracht aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8: Weigering en beëindiging van de Opdracht 

 1. Van Lennep Mediation heeft te allen tijde het recht om een Opdracht zonder opgaaf van redenen niet te accepteren of een Opdracht tussentijds schriftelijk te beëindigen, zonder dat een dergelijke weigering of beëindiging de Opdrachtgever het recht geeft op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 9: Ontbinding 

 1. Van Lennep Mediation is bevoegd de Opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden zonder dat er schadeplichtigheid ontstaat indien:
 • de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Opdracht niet of niet volledig nakomt;
 • van Lennep Mediation na het sluiten van de Opdracht omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Opdracht niet of niet volledig zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Opdracht verzocht is zekerheid te stelling voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • er omstandigheden zich voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van van Lennep Mediation gevergd kan worden, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Van Lennep Mediation heeft in dat geval recht op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

 1. In het geval dat de Opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, op hem de wettelijke regeling schuldsanering van van toepassing wordt verklaard of indien beslag wordt opgelegd, zijn de vorderingen van van Lennep Mediation op de Opdrachtgever of hetgeen zij nog te vorderen heeft uit hoofde van nog niet gefactureerd werk onmiddellijk en volledig opeisbaar. 
 2. In geval van faillissement, beslag of surseance van betaling bij van Lennep Mediation eindigt de Opdracht van rechtswege.

Artikel 10: Klachtenregeling

 1. Klachten dienen door de Opdrachtgever binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan van Lennep Mediation, bij gebreke waarvan een eventuele klacht niet meer in behandeling behoeft te worden genomen en de Opdrachtgever geacht wordt de uitvoering van de Opdracht te hebben goedgekeurd. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat van Lennep Mediation in staat is om adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal van Lennep Mediation de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij die voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijke, gemotiveerd en onderbouwd kenbaar gemaakt te worden. 
 3. Alle klachten worden behandeld conform de SKM-klachtenregeling van de MfN. 

Artikel 11: Aansprakelijkheid 

 1. Doordat van Lennep Mediation werkzaamheden verricht op basis van een inspanningsverplichting kan zij nimmer en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. 
 2. Indien van Lennep Mediation aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Van Lennep Mediation heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 3. De aansprakelijkheid van een partij is beperkt tot die gevallen waarin er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van de betreffende partij. Behoudens opzet en/of grove schuld, is de aansprakelijkheid van een partij beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door zijn aansprakelijkheidsverzekering te vermeerderen met zijn eigen risico.
 4. Indien er sprake is van geleden schade door een bepaald gevaar bij het uitvoeren van de werkzaamheden en de realisatie van het gevaar niet aan van Lennep Mediation te wijten is, is de Opdrachtgever schadevergoeding aan van Lennep Mediation verschuldigd.
 5. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan zaken en directe vermogensschade. 
 6. Van Lennep Mediation is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Van Lennep Mediation staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
 8. De Opdrachtgever vrijwaart van Lennep Mediation voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.
 9. Indien de Opdrachtgever aan van Lennep Mediation informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, vrijwaart de Opdrachtgever van Lennep Mediation voor schade veroorzaakt door virussen en defecten.
 10. De Opdrachtgever vrijwaart van Lennep Mediation voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan van Lennep Mediation onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 11. De Opdrachtgever vrijwaart van Lennep Mediation voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van de Opdrachtgever, alsook gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van de Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van van Lennep Mediation onder deze Opdracht ten behoeve van de Opdrachtgever.
 12. De Opdrachtgever vrijwaart van Lennep Mediation tevens voor aanspraken van derden waarbij van Lennep Mediation als medepleger van de Opdrachtgever wordt aangemerkt.
 13. Het niet of niet-tijdig informeren door van Lennep Mediation aan de Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Opdracht zal geen grond vormen voor het aannemen van opzet en/of grove schuld aan de zijde van van Lennep Mediation.
 14. Van Lennep Mediation is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden. 

Artikel 12: Geen getuigenverklaring/verschoningsrecht

 1. Alle bij een mediation betrokken partijen doen afstand van het recht om van Lennep Mediation en andere personen als getuige te laten horen in het kader van een (eventuele) gerechtelijke procedure.
 2. Anderzijds kan van Lennep Mediation er niet voor instaan dat zij onder omstandigheden in het kader van een gerechtelijke procedure gedwongen zal worden om een getuigenverklaring af te leggen, in welk geval zij zich niet op een (wettelijk) verschoningsrecht zal kunnen beroepen.

Artikel 13: Kosten van de werkzaamheden en betaling

 1. Vermelde prijzen in offertes en facturen zijn exclusief BTW.
 2. De door van Lennep Mediation verrichte werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever worden in rekening gebracht op basis van de voor een Opdracht overeengekomen honorarium, dan wel de aan de Opdracht bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de Opdracht overeengekomen uurtarief. 
 3. Dit uurtarief kan jaarlijks per 1 januari van ieder kalenderjaar worden aangepast. Het uurtarief wordt verhoogd met eventuele reiskosten, huur van ruimtes, telefoon-, faxkosten, porti en andere door derden in rekening te brengen of gebrachte kosten.
 4. Tenzij door partijen anders is overeengekomen worden de door van Lennep Mediation verrichte werkzaamheden maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. 
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. In geval van niet tijdige betaling is de Opdrachtgever zonder nadere sommatie of ingebrekestelling in verzuim. Tot aan de dag van algehele voldoening is in dat geval over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Voor consumenten geldt dat zij de wettelijke rente verschuldigd zijn.
 7. Alle (buiten)gerechtelijke kosten voor de incasso van de vordering, met een minimum van 15% van het te incasseren bedrag en ten minste € 50,- zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Voor consumenten geldt de vergoeding conform ‘Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten’.
 8. Bij niet (tijdige) betaling van de facturen heeft van Lennep Mediation het recht de werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden met uitsluiting van enige aansprakelijkheid van van Lennep Mediation die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 14: Geschillen 

 1. Wanneer een geschil, verband houdende met (een tekortkoming in) de uitvoering van de Opdracht niet door middel van  overleg tussen partijen kan worden geregeld, zal in eerste instantie getracht worden het geschil op te lossen conform de SKM-klachtenregeling van de MfN.
 2. Indien het niet mogelijk is een geschil via die weg op te lossen dan is uitsluitend de rechter te Amsterdam bevoegd.

Artikel 15: Toepasselijk recht

 1. Op elke Opdracht tussen van Lennep Mediation en de Opdrachtgever en alle daaruit voortvloeiende rechts- handelingen en/of geschillen is Nederlands recht van toepassing.