Fase 2: Het Kennismakingsgesprek


Als het conflict werkgerelateerd is, zal de mediator met de partijen individueel (caucus) in gesprek gaan om de aard van het conflict te achterhalen. Als het conflict interpersoonlijk is (familie / buren / vrienden enz.), zal de intake samen plaatsvinden (plenair), tenzij partijen de voorkeur geven aan een eerste een-op-een gesprek. De mediator zal tijdens de intake bepalen of het conflict zich leent voor mediation, of partijen de intentie hebben om zich in te spannen voor een productieve mediation en of partijen en de mediator vertrouwen in elkaar hebben. Als partijen besluiten om tot mediation over te gaan tekenen zij de mediationovereenkomst.

Fase 3: Inventariseren

Fase 4: Onderhandelen

Fase 5: Afronding & Vastleggen Afspraken